Hillrom-voorwaarden

1. Bereik

1.1 Het gebruik van deze internetpagina's die zijn geleverd door Hillrom en/of haar dochterondernemingen ("Hill-Rom"), "Hill-Rom-website", is onderworpen aan deze voorwaarden. Door het gebruik van de Hillrom-website worden deze voorwaarden aanvaard.

2. Materialen

2.1 Hillrom biedt op de Hillrom-website informatie, software of documentatie ("Materialen") voor doeleinden die worden vermeld op de website.

3. Toegang en wachtwoordbeveiliging

3.1 Hillrom behoudt zich het recht voor om a) zonder kennisgeving toegangsrechten van alle gebruikers te verlenen, weigeren, beperken of in te trekken en om b) toegang te beperken door bijvoorbeeld verstrekking van bepaalde gegevens van de gebruiker te vereisen en om c) bepaalde gebruikersvoorwaarden op te leggen.

3.2 Bepaalde materialen op de Hillrom-website zijn beveiligd met een wachtwoord. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat diens wachtwoorden niet toegankelijk zijn voor derden en de gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen en andere activiteiten die worden uitgevoerd onder diens wachtwoord.

4. Toestemming en voorwaarden voor het gebruik van de materialen

4.1 Hillrom verleent de gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming voor het gebruik van de materialen die op de Hillrom-website ter beschikking van de gebruiker is gesteld voor het doel waarvoor Hillrom de materialen ter beschikking heeft gesteld.

4.2 Bij gebruik van de Hillrom-website zal de gebruiker geen:

• inbreuk maken op intellectueel eigendomsrecht of enig ander eigendomsrecht (van Hillrom);

• inhoud uploaden die een virus of een ander programma dat gegevens kan beschadigen bevat;

• hyperlinks of inhoud versturen, opslaan of uploaden die de gebruiker niet mag gebruiken, met name in gevallen waarbij dergelijke hyperlinks of inhoud in strijd zijn met de geheimhoudingsplicht of onwettig zijn; of

• reclame, spam, ongevraagde berichten of onjuiste waarschuwingen voor virussen, gebreken of soortgelijk materiaal verspreiden en de gebruiker zal niet verzoeken om deelname aan (kans)spellen of acties waarbij geld of voordelen in natura worden nagestreefd.

5. Intellectueel eigendom

5.1 De materialen zijn beschermd door auteursrecht en ander intellectueel eigendomsrecht. De materialen op de Hillrom-website mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anders worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hillrom.

5.2 Er zullen geen andere rechten worden toegekend aan de gebruiker, behalve de gebruiksrechten en andere rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend.

6. Koppelingen

6.1 De Hillrom-website kan koppelingen bevatten naar webpagina's van derden. Hillrom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van webpagina's van derden en doet geen uitspraken over dergelijke webpagina's of hun inhoud en onderschrijft ze niet als eigen, aangezien Hillrom de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie op deze webpagina's niet beheert of controleert. Daarom aanvaardt Hillrom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie die daarop staat. Het gebruik van dergelijke webpagina's is op eigen risico van de gebruiker en wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden van deze webpagina's.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Voor zover de materialen ter beschikking worden gesteld door Hillrom, worden ze in de huidige staat aangeboden ("as is"). Alle aansprakelijkheid wat betreft gebreken aan de kwaliteit of de titel van de materialen met betrekking tot de juistheid of afwezigheid van defecten of het ontbreken van aanspraken of rechten van derden, of ten aanzien van volledigheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of verkoopbaarheid zijn uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. De gewenste prestaties van een product worden afzonderlijk overeengekomen en worden niet beheerst door de webinhoud.

7.2 De materialen kunnen algemene omschrijvingen bevatten met betrekking tot de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten, maar deze mogelijkheden of producten zijn in bepaalde gevallen mogelijk niet beschikbaar voor de gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot productwijzigingen, ontbrekende wettelijke goedkeuringen, exportcontroles, enz.

7.3 Hillrom en de hosts van deze website sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit, voor zover toegestaan door de geldende wetten, voor alle vorderingen, verliezen, eisen of schade van welke aard dan ook met betrekking tot de materialen die worden geleverd op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, compensatieschade, winst- of gegevensverlies, schade aan IT-systemen en databases, inbreuken op gebruikersgegevensprivacy op basis van contractbreuk of garantie, daad of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

7.4 De gebruiker dient, voor diens eigen bescherming, zelf verantwoordelijk te zijn voor het nemen van noodzakelijke maatregelen wat betreft IT en gegevensbeveiliging.

8. Privacybeveiliging van gebruikersgegevens  en gegevensoverdracht

8.1 Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens ("Gebruikersgegevens") van de gebruiker op de Hillrom-website, zal Hillrom voldoen aan de geldende wetten inzake bescherming van persoonsgegevens. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Hillrom-websites kunnen worden gehost in andere gebieden dan waar de gebruiker zich bevindt. De gebruiker stemt in met de transmissie, verwerking en het beheer van gebruikersgegevens door Hillrom en diens dienstverleners wereldwijd.

9. Marktregelgeving

9.1 Elk land heeft specifieke regels voor de verstrekking van medische of andere informatie over medische producten. Niets hierin mag worden opgevat als een uitnodiging of promotie voor een product die niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waar de gebruiker zich bevindt. Indien er iets op de Hillrom-website wordt opgevat als in strijd zijnde met de wetgeving van een ander land, dan is de Hillrom-website niet bedoeld om te worden gebruikt door personen uit dat land en alle personen die onderworpen zijn aan deze wetgeving zijn niet gerechtigd tot gebruik van de Hillrom-website.

10. Rechtbank toepasselijk recht

10.1 De Hillrom-website wordt bewerkt en beheerd door bedrijven die zijn gevestigd op meerdere locaties wereldwijd. Deze voorwaarden worden beheerst en opgelost in overeenstemming met de geldende lokale wetgeving.